Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

o 1.1

Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Welquip B.V. gevestigd te Maarheeze verder genoemd als Welquip. Welquip is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 81372663.

o 1.2

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Welquip B.V.

o 1.3

Indien onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, zullen deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn.

 

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

o 2.1

Bestellingen kunnen via https://www.Welquip.nl worden geplaatst of via e-mail aan de verkoop afdeling van Welquip. Zodra de bestelling is afgerond, zal er per e-mail een bevestiging worden verzonden. Daarnaast kunnen bestellingen worden gedaan door het akkoord geven van een offerte en/of besteloverzicht per e-mail.

o 2.2

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

o 2.3

Welquip behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens en informatie, of in het geval er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Welquip het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

o 2.4

In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Welquip aangifte doen bij Politie Noord-Brabant.

o 2.5

In het geval van het weigeren van een bestelling zal Welquip per e-mail contact hierover opnemen.

o 2.6

De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en alle overige gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van bestellingen en verzenden kan Welquip mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

o 2.7

Welquip heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die na het moment van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd.

 

Artikel 3: Prijzen

o 3.1

De prijzen die worden gehanteerd zijn in euro’s, exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per bestelling berekend en zijn afhankelijk van de producten in de order of winkelwagen.

o 3.2

Welquip kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. Indien een prijs op de website en/of in een offerte of besteloverzicht om wat voor reden dan ook duidelijk te laag en/of verkeerd staat aangegeven heeft Welquip het recht deze prijs te wijzigen naar de juiste prijs. Welquip hoeft dan niet voor de foutieve prijs te leveren.

o 3.3

Op verzoek kan aan buitenlandse bedrijven een factuur met 0% btw verstrekt worden. De klant dient bij de bestelling het internationale btw-nummer te verstrekken. Het afleveradres moet buiten Nederland liggen en overeenkomen met het factuuradres en het opgegeven adres moet overeenkomen met het adres waarop het bedrijf fiscaal geregistreerd is. Indien de gegevens verifieerbaar zijn, kan er zonder btw geleverd worden. De btw dient door de ontvanger van de factuur toegevoegd te worden, overeenkomstig de geldende EU-richtlijn.

 

Artikel 4: Levering

o 4.1

Levering bij bestellingen die op werkdagen worden geplaatst, vinden normaal gesproken binnen vijf (5) werkdagen plaats. De levertijd staat vermeld op de productpagina. Bepaalde meubelseries hebben een levertijd van één (1) tot twee (2) weken en producten die niet op voorraad zijn hebben een levertijd van drie (3) weken of meer. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

o 4.2

Welquip is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Welquip kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Welquip het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

o 4.3

Welquip heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.

o 4.4

Indien een zending geweigerd wordt, is Welquip gerechtigd de gemaakte transport- en bijkomende kosten op de koper te verhalen.

o 4.5

Welquip is gerechtigd om deelbestellingen te leveren.

 

Artikel 5: Transport en risico

o 5.1

De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Welquip is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper betreffende transport/verzendingen worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

o 5.2

De koper dient bij aflevering van de bestelling bij één van de bezorgers, te tekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.

o 5.3

De koper dient na aflevering de bestelling te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangen contact op te nemen via het contactformulier op de website of telefonisch via 040-2645345.

o 5.4

Alle verzendingen worden door Welquip verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een verzending naar de koper wordt daarom door Welquip gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

 

Artikel 6: Betaling

o 6.1

De betalingsmogelijkheden zijn:
• Vooruitbetaling per bankoverschrijving
• Betaling via iDeal
• Betaling met creditcard (Tot € 2.500,–)

o 6.2

Vooruitbetaling kan per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van Welquip. De in artikel 4 opgenomen levertijd is geldig vanaf het moment dat Welquip het betreffende bedrag op het zakelijke rekeningnummer heeft ontvangen.

o 6.3

Welquip behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.

o 6.4

Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Welquip gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

o 6.5

Indien koper de bestelling heeft ontvangen en een terugmachtiging oproept van zijn/haar betreffende bank, zal de betreffende bestelling reeds aangekomen moeten zijn bij Welquip. Zodra dit niet het geval is zal Welquip in de mogelijkheid zijn het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren tot de bestelling met inachtneming van de ‘retourvoorwaarden’ ontvangen is.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

o 7.1

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Welquip, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

 

Artikel 8: Garantie

o 8.1

De producten die door Welquip, op de Welquip.nl website worden verkocht, worden allemaal onder de fabrieksgarantie van de betreffende merken gerekend.

o 8.2

De koper kan geen beroep doen op garantie in de volgende gevallen:
• Er sprake is van normale slijtage.
• Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
• Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
• De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.

o 8.3

De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Welquip voor retournering van het betreffende product. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening van Welquip en zullen achteraf voldaan worden mits garantie is toegekend. Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:

• Er dient binnen de gestelde garantietermijn per e-mail contact opgenomen worden met Welquip.

• Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van de garantie opgestuurd te worden.
• Het garantieproduct dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.

• In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden.

• Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Welquip, zijn voor risico van de koper.
• Indien bij inspectie van het door welquip terug-ontvangen product blijkt dat er geen sprake is van een garantie kwestie kan de klant het product weer (laten) ophalen zonder vergoeding van Welquip.

o 8.4

Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.

o 8.5

Welquip is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Welquip.

 

Artikel 9: Retournering

o 9.1

De koper heeft gedurende veertien (14) dagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. De koper dient hiervoor per e-mail contact met Welquip op te nemen.

o 9.2

Na toekenning van de retour dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren. Kosten en risico voor laden, verzending, her-verpakking, eventuele opslag en re-stocking zijn voor rekening van de koper.

o 9.3

Producten dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen, tafelbladen of producten gemaakt van houtfineer. Bestellingen van tien (10) dezelfde producten en meer, kunnen niet worden geretourneerd. Daarnaast kunnen producten met een levertijd van drie (3) weken of meer niet worden geretourneerd. Normaal gesproken geldt, dat in samenspraak met de klant altijd naar een retouropdracht gekeken zal worden om te proberen samen tot een oplossing te komen.

o 9.4

Indien de klant zelf de bestelling retour wil sturen, dient de verzending te allen tijde aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.

o 9.5

Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door Welquip worden terugbetaald. De verzendkosten genoemd in het besteloverzicht worden bij een retourname niet terugbetaald.

 

Artikel 10: Productinformatie

o 10.1

Welquip besteedt veel zorg aan de informatievoorziening van de aangeboden producten. Welquip is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen op de website.

o 10.2

Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

 

Artikel 11: Privacy

o 11.1

Welquip hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. Welquip gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestellingen en, enkel indien de koper hiervoor toestemming heeft verleend, eventueel voor marketingdoeleinden.

o 11.2

Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Welquip niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

o 11.3

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd of verwijderd.

 

Artikel 12: Geschillen

o 12.1

Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

o 12.2

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen dertig (30) dagen mogelijk blijkt, kan de koper verdere acties ondernemen.

o 12.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.